63, Europium (Eu)

Kontinent Europa

Verbreitung:

         
   
  Sm Eu Gd  
  Pu Am Cm  
         
Erde, Gesamt: 0.079 mg/kg
Erdhülle 16 km: 0.099 mg/kg
Erdkruste kontinental: 2 mg/kg
Ozeane: 0.13 ng/kg
Atmosphäre: unbekannt
Rang: 62
   
Sonnensystem:   Universum:  
pro 1 Mio. Si-Atome: 0.085 Atome pro 1 Mio. Si-Atome: 0.13 Atome
Massenanteil: 0.31 μg/kg Massenanteil: 0.492 μg/kg
Rang: 76 Rang: 74
       
Sonne:   Anreicherung gegenüber Universum (logarithmisch):
pro 1 Mio. Si-Atome: 0.1 Atome Sonne: -0
Massenanteil: 0.488 μg/kg Sonnensystem: -0.2
Rang: 74 Erde: 2.3
       
Merkur, Gesamt: 0.061 mg/kg Mars, Gesamt: unbekannt
Rang: 58 Mars, Kruste:  
    Rang: unbekannt
Venus, Gesamt: 0.083 mg/kg    
Rang: 62    

Mensch: unbekannt    
Rang: unbekannt