63, Europium (Eu)

Kontinent Europa

Säure-Base-Verhalten:

         
   
  Sm Eu Gd  
  Pu Am Cm  
         
   
 
   
   
   
   
   

Säure/Base-Verhalten der Europium-Oxide:

  Reaktionen mit:
HF
100%
H2SO4
conc.
HCl
20%
CH3COOH
25%
H2O NH3
25%
NaOH 10%
kalt
NaOH 50%
heiß
NaOH liq.
400°C
Eu2O3 EuF3 Eu2(SO4)3 EuCl3 (CH3COO)3Eu Eu(OH)3 Eu(OH)3 Eu(OH)3 NaEu(OH)4 Na3Eu(OH)6
 
Legende: Lösung   Unlöslich   sauer →  neutral  → alkalisch  
 
 

pKS-Werte von Säure-Base-Paaren (HA + H2O ↔ H3O+ + A-) :

Säurename Formel pKS-Wert Basenname Formel pKB-Wert

Europium(II)-Ion Eu2+ 12.5 Hydroxo-Europium(II)-Ion Eu(OH)+ 1.5

Europium(III)-Ion Eu3+ 7.80 Hydroxo-Europium(III)-Ion Eu(OH)2+ 6.2
Hydroxo-Europium(III)-Ion Eu(OH)2+ 8.60 Dihydroxo-Europium(III)-Ion Eu(OH)2+ 5.4
Dihydroxo-Europium(III)-Ion Eu(OH)2+ 8.80 Europium(III)hydroxid Eu(OH)3 5.2
Europium(III)hydroxid Eu(OH)3 9.10 Tetrahydroxoeuropiat(III)-Ion Eu(OH)4- 4.9