41, Niob (Nb)

Niobe (Gr. Mythologie)

Massenwirkungsgesetz

         
  Ti V Cr  
  Zr Nb Mo  
  Hf Ta W  
         
 

Löslichkeitsprodukte:

Substanz Formel Reaktion pL β (g/L)

Bariumniobat Ba(NbO3)2 Ba(NbO3)2 ↔ Ba2+ + 2NbO3- 16.5 8.35•10-4
Berylliumniobat Be(NbO3)2 Be(NbO3)2 ↔ Be2+ + 2NbO3- 15.92 9.04•10-4
Blei(II)niobat Pb(NbO3)2 Pb(NbO3)2 ↔ Pb2+ + 2NbO3- 16.62 8.88•10-4
Calciumniobat Ca(NbO3)2 Ca(NbO3)2 ↔ Ca2+ + 2NbO3- 17.06 4.17•10-4
Magnesiumniobat Mg(NbO3)2 Mg(NbO3)2 ↔ Mg2+ + 2NbO3- 16.64 5.48•10-4
Strontiumniobat Sr(NbO3)2 Sr(NbO3)2 ↔ Sr2+ + 2NbO3- 17.38 3.75•10-4